ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ

Автори
Наименование
Страни
Поддържа се от
А. Косторнов
Ю. Симеонова
П. Гецов
и др.
Композитен антифрикционен самосмазващ материал на основата на мед
Патент Рег. № 732117, С22С9/08, 1/02/15.06.2005
Украйна
Украйна
Г. Мардиросян
Ж. Жеков
П. Гецов
С. Стоянов
Спектрофотометър за регистриране на бързопротичащи процеси
Рег. № 109834/12.03.2007
България
ИКСИ-БАН
Ж. Жеков
Г. Мардиросян
П. Гецов
С. Стоянов
И. Христов
Сателитен спектрофотометър за изследване на малки газови съставящи на атмосферата
Рег. № 109857/17.04.2007
България
ИКСИ-БАН
С. Нейчев
Г. Станев
П. Гецов
С. Чапкънов
и др.
Високоволтов буферен усилвател
Патент № 65038/05.01.2007

България
ИКСИ-БАН
П. Гецов
С. Аврамов
О. Костадинов
Г. Сотиров
М. Миланов
Радиолокационно устройство за определяне принадлежността на летателните средства
Патент Рег. № 542968/2006
България
ИКСИ-БАН
Г. Мардиросян
П. Гецов
Ж. Жеков
С. Стоянов
Мерник с плавно променящо се увеличение
Рег. № 109827/26.02.2007
Свидетелство за регистрация
на полезен модел № 1128/20.01.2009
България
ИКСИ-БАН
Б. Бойчев
П. Гецов
М. Могилевски
Високоволтов буферен усилвател с малък входен капцитет
Патент Рег. № 109870/11.05.2007
България
ИКСИ-БАН
Г. Мардиросян Сеизмоприемник с електромагнитно поле в приемо-преобразувателя
Патент № 65669/26.08.2009
България
ИКСИ-БАН
О. Костадинов
М. Миланов
П. Гецов
Г. Сотиров
С. Аврамов
Л. Косев
Устройство за вторично наземно радиолокационно опознаване
Официален бюлетин
на патентно ведомство № 7/2009 г.
България
ИКСИ-БАН
П. Гецов
А. Косторнов
Ю. Симеонова
и др.
Композитен антифрикционен самосмазващ се материал на медна основа
Патент № 65644/26.05.2009
България
Украйна
ИКСИ-БАН
Ж. Жеков
Г. Мардиросян
С. Стоянов
Апаратура за оценка на характеристиките на електронно-оптични преобразуватели
Патент № 65812/21.01.2010
България
ИКСИ-БАН
П. Гецов
Г. Мардиросян
С. Стоянов
Г. Баев
Ж. Жеков

Сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда
Патент № 66482/05.03.2015

България
ИКИТ-БАН