ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Председател на Общото събрание на учените

доц. д-р Боян Киров

e-mail: bkirov@space.bas.bg

тел. (+3592) 9793432
факс:(+3592) 9861683

Устав на БАН

Правилник за дейността на ИКИТ - БАН

Правилник за вътрешния ред на ИКИТ - БАН