КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертационен труд на ас. Наталия Христова Станкова – докторант, редовна форма на обучение на тема: "Използване на дистанционни аерокосмически методи и данни за изследване на последствията и състоянието на горски екосистеми след пожар", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите",
ще се проведе на 12.09.2017 г. (вторник) от 11:00 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Научно жури в състав:

Председател

проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН

Външни членове:

 1. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски" (становище)
 2. доц. д-р Емилия Велизарова – ИГ- БАН (рецензия)
 3. проф. дсн Никола Вичев – Институт по почвознание "Н. Пушкаров" (становище)

резервен член: проф. д-р Нели Христова – СУ "Св. Кл. Охридски"

Вътрешни членове:

 1. проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р инж. Румен Недков - ИКИТ-БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Георги Желев - ИКИТ-БАН

Материали по защитата

Автореферат


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. инж. Людмил Георгиев Марков – докторант, самостоятелна форма на обучение на тема: "Метод за синтез на наноразмерен диамант, за приложение в материали за космически експерименти", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление" (нанотехнологии и материали за приложения в космическите изследвания),
ще се проведе на 12.09.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Научно жури в състав:

Председател

проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев

Външни членове:

 1. проф. дтн инж. Валери Емилов Митков - МГУ "Св. Иван Рилски" - София (рецензия)
 2. доц. д-р инж. Христо Любомиров Стоев - МГУ "Св. Иван Рилски" - София (рецензия)
 3. доц. д-р инж. Димитър Милков Христанов - МГУ "Св. Иван Рилски" - София (становище)

резервен член: доц. д-р инж. Валентин Кирилов Манолов - ИМТCЦХА-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев - ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. д-р инж. Румен Дончев Недков - ИКИТ-БАН (становище)

резервен член: проф. дтн инж. Гаро Хугасов Мардиросян - ИКИТ-БАН

Материали по защитата

Автореферат


КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати", публикуван в Държавен вестник бр. 32/21.04.2017 г. (№ 2780)

Научно жури в състав:

Председател

чл.-кор. дтн Петър Гецов

Външни членове

 1. проф. дтн Христо Христов – Институт по отбрана (становище)
 2. проф. д-р Михаил Тодоров – Технически Университет - София (рецензия)
 3. доц. д-р Християн Панайотов – Технически Университет - Пловдив (становище)
 4. доц. д-р Владимир Савов – НВУ "В. Левски" (становище)

резервен член: проф. Павел Пенев – ВА "Г.С. Раковски"

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. дтн Петър Гецов - ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. д-р Димо Зафиров - ИКИТ-БАН (рецензия)
 3. доц. д-р Димитър Йорданов - ИКИТ-БАН (становище)

резервен член: проф. дтн Георги Сотиров - ИКИТ-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Константин Кирилов Методиев

Автобиография
Авторска справка за приносите
Списък на научните трудове
Списък на публикациите с резюмета
Списък на забелязани цитати