КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Конкурс за доцент

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност "Астрофизика и звездна астрономия", обнародван в “Държавен вестник” 88 / 08.11.2016 г.(№ 8723)

Научно жури в състав:

Председател

доц. д-р Лъчезар Георгиев Филипов

Външни членове

 1. проф. дфн  Радослав Костадинов Заманов – ИА с НАО - БАН (рецензия)
 2. проф. дфн Петко Илиев Неновски – НИГГГ – БАН (становище)
 3. доц. д-р Петко Любенов Недялков - ФзФ на СУ "Св. Климент Охридски" (становище)
 4. доц. д-р Милчо Кирилов Цветков – ИА с НАО - БАН (пенсионер) (становище)

резервен член –доц. д.ф.н. Даниела Петрова Кирилова - ИА с НАО - БАН

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. Петър Йорданов Велинов - ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев - ИКИТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Лъчезар Георгиев Филипов - ИКИТ-БАН (становище)

резервен член – доц. д-р Петър Тонев Тонев - ИКИТ-БАН

Кандидат:

гл. ас. д-р Даниела Василева Бонева

Резюмета на трудовете

*************************************************************************************************************

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Анна Димитрова Бузекова-Пенкова – докторант на самостоятелна подготовка на тема: "Методика за изследване влиянието на открития космос върху структурни  и физико-механични параметри на дисперсно уякчена с нанодиамант алуминиева сплав В95" за получаване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.1 Физически науки, научна специалност Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство", ще се проведе на 28.02.2017 г. от 14 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Научно жури.

Председател на научното жури

проф. д-р Димитър Теодосиев

Научно жури в състав:

Външни членове:

 1. проф. д-р Божана Михаилова Табакова, ТУ - София (рецензия)
 2. проф. д-р Румен Златев Янков, ИМех - БАН (становище)
 3. доц. д-р Любомир Андреев Анестиев, ИМСТЦХ “Акад. А. Балевски” - БАН (рецензия)

резервен член: проф. д-р Нарцислав Величков Петров, ИОХЦФ - БАН


Вътрешни членове:

 1. проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев, ИКИТ - БАН (становище)
 2. проф. дфн Корнели Григориев Григоров, ИКИТ - БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Здравка Кирилова Карагьозова, ИКИТ - БАН

Материали по защитата

Автореферат

************************************************************************************************************

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Румен Георгиев Шкевов – докторант на самостоятелна подготовка на тема: “Съефатронно ускорение на релативистки заредени частици от електромагнитни вълни в космиеска плазма” за получаване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.1 Физически науки, ще се проведе на 17.02.2017 г. от 14 ч. зала 309 на бл. 1, НК-1 на БАН.

Научно жури.

Председател на научното жури

проф. д-р Димитър Теодосиев

Научно жури в състав:

Външни членове:

 1. проф. дфн Петко Неновски - НИГГГ-БАН (рецензия)
 2. проф. дфн Николай Ерохин - ИКИ-РАН (становище RU), (становище BG)
 3. доц. д-р Пенчо Маринов - НИКГ-БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Стилян Луков


Вътрешни членове:

 1. чл. кор. дфн Петър Велинов - ИКИТ - БАН (рецензия)
 2. проф. д-р Димитър Теодосиев -ИКИТ - БАН (становище)

резервен член: проф. д-р Цветан Дачев - ИКИТ-БАН

Материали по защитата

Автореферат

************************************************************************************************************