КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1 Физически науки, научна специалност "Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство", обнародван в Държавен вестник бр. 37 / 04.05.2018 г. (стр. 119, № 4416)

Научно жури в състав:

Председател

проф. дфн Йорданка Семкова – ИКИТ-БАН

Външни членове

1. проф. дфн Радослав Заманов – ИА-БАН (рецензия)
2. проф. д-р Наталия Килифарска – НИГГГ-БАН (рецензия)
3. доц. д-р Петко Недялков – СУ "Св. Кл. Охридски" (становище)

Резервен член: доц. д-р Борислав Андонов – НИГГГ-БАН

Вътрешни членове

1. чл. кор. Петър Велинов – ИКИТ-БАН (рецензия)
2. доц. д-р Лъчезар Матеев – ИКИТ-БАН (становище)
3. проф. дфн Йорданка Семкова – ИКИТ-БАН (становище)
4. доц. д-р Йордан Тасев – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. дфн Цветан Дачев – ИКИТ-БАН

Кандидат:

доц. д-р Пенка Влайкова Стоева

Резюмета на трудовете


КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите",
публикуван в Държавен вестник бр. 37 / 04.05.2018 г. (стр. 119, № 4416)

Научно жури в състав:

Председател

доц. д-р Георги Николаев Желев – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. д-р Евгения Кирилова Руменина – ИКИТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Георги Николаев Желев – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Лъчезар Христов Филчев – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дссн Никола Вичев Колев – ИП "Н. Пушкаров" (становище)
 2. проф. д-р  Бойко Кирилов Рангелов – МГУ "Св. Иван  Рилски" (рецензия)
 3. проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев – ИБЕИ-БАН (рецензия)
 4. доц. д-р Георги Железов Георгиев – НИГГГ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Емилия Георгиева Велизарова – ИАОС

Кандидати:

гл. ас. д-р Екатерина Иванова Иванова – Резюмета на трудовете
гл. ас. д-р Ива Бонева Иванова – Резюмета на трудовете


КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите (преходни явления в космическото пространство, критични екологични процеси, рискове за сигурността)",
публикуван в Държавен вестник бр. 37 / 04.05.2018 г. (стр. 119, № 4416)

Научно жури в състав:

Председател

проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)
 3. доц. д-р Деница Стефанова Борисова – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: проф. д-р Димитър Кирилов Теодосиев – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дтн Атанас Иванов Начев – УниБИТ (становище)
 2. проф. дссн Никола Вичев Колев – ИП "Н. Пушкаров" (становище)
 3. проф. д-р  Бойко Кирилов Рангелов – МГУ "Св. Иван  Рилски" (рецензия)
 4. проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев – ИБЕИ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Емилия Георгиева Велизарова – ИАОС

Кандидат:

гл. ас. д-р Деян Гочев Гочев – Резюмета на трудовете