КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертационен труд на гл. ас. Деян Гочев Гочев – докторант, самостоятелна форма на обучение на тема: "Изследване на възможностите за използване на радарни данни за изучаване на естествени и антропогенни явления", за получаване на образователна и научна степен "доктор" в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Дистанционни изследвания на Земята и планетите",
ще се проведе на 10.11.2017 г. (петък) от 11.00 ч. в зала 311, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН

Научно жури в състав:

Председател

проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН

Външни членове:

  1. проф. д-р Бойко Рангелов – МГУ "Св. Иван Рилски" (рецензия)
  2. проф. д-р Нешо Чипев – ИБЕИ-БАН (становище)
  3. доц. д-р Боряна Василева – ИИКТ-БАН (становище)

резервен член: проф. дтн Атанас Начев – УниБИТ

Вътрешни членове:

  1. проф. дтн Гаро Мардиросян - ИКИТ-БАН (рецензия)
  2. проф. д-р инж. Румен Недков - ИКИТ-БАН (становище)

резервен член: доц. д-р Георги Желев - ИКИТ-БАН

Материали по защитата

Автореферат