КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

в област на висше образование 5. Технически науки; професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; научна специалност "Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати (Вторични бордни електрозахранващи системи за аерокосмически летателни апарати)",
публикуван в Държавен вестник бр. 76 / 14.09.2018 г. (стр. 73-74, № 8243)

Научно жури в състав:

Председател

чл.-кор. Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН (становище)
 2. проф. д-р Димо Иванов Зафиров – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН (становище)
 4. доц. д-р Дойно Иванов Петков – ИКИТ-БАН (рецензия)

Резервен член: проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дтн Христо Иванов Христов – Институт по отбрана (становище)
 2. проф. д-р Марин Симеонов Маринов – НВУ "Васил Левски", факултет "Авиационен" (становище)
 3. доц. д-р Борис Илиев Василев – Технически университет - София (рецензия)

Резервен член: проф. д-р Павел Борисов Пенев – Военна академия "Г. С. Раковски"

Кандидат:

гл. ас. д-р Павлин Атанасов Граматиков – Резюмета на трудовете


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертационен труд на проф. д-р Димо Иванов Зафиров за присъждане на научна степен "доктор на науките" в Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научни специалности "Проектиране на автоматични и пилотирани летателни апарати" и "Динамика, балистика и управление на полети на летателни апарати" на тема "Изследвания за концептуално проектиране на безпилотни самолети със съчленено крило" ще се проведе на 22.01.2019 г. в зала 309, бл. 1, ул. "Акад. Георги Бончев", НК-1 на БАН на открито заседание на утвърденото за процедурата Научно жури.

Научно жури в състав:

Председател

чл.-кор. проф. дтн Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН

Вътрешни членове

 1. чл.-кор. проф. дтн Петър Стефанов Гецов – ИКИТ-БАН (рецензия)
 2. проф. дтн Гаро Хугасов Мардиросян – ИКИТ-БАН (становище)
 3. проф. дтн Георги Ставрев Сотиров – ИКИТ-БАН (становище)

Резервен член: доц. д-р Димитър Василев Йорданов – ИКИТ-БАН

Външни членове

 1. проф. дтн Христо Иванов Христов – ИО-МО (рецензия)
 2. проф. д-р Павел Борисов Пенев – ВА "Г. С. Раковски" (становище)
 3. проф. д-р Огнян Стойков Стойков – НВУ "Васил Левски" (рецензия)
 4. доц. д-р Светлозар Мирчев Асенов – пенсионер (становище)

Резервен член: проф. д-р Михаил Дамянов Тодоров – ТУ – София

Материали по защитата

Автореферат