ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки
и за контрола на изпълнението на сключените договори в Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ-БАН) -
в сила от 1.10.2014 г.