Мисия
Дейността на секция "Системи за дистанционни изследвания" при ИКИТ /СДИ-ИКИТ/ е насочена към създаване, развитие и усъвършенстване на системи и технологии за Дистанционни изследвания на Земята и планетите.

Научноизследователската дейност се провежда в областта на оптическите, физическите и математически методи:
- за получаване, обработка, анализ и класификация на многомерни изображения;
- за спектрални, радиометрични и пространствени корекции на изображения;
- за съвместяване на изображения, получени от сензори с различни оптико-физични и метрични характеристики.

Научноприложните изследвания са ориентирани към:
- проектиране и разработване на сензори и системи за Дистанционни изследвания;
- спектрално, радиометрично и пространствено валидиране на характеристиките на сензори и системи от сензори за Дистанционни изследвания;
- получаване на многоканални спектрални данни и изображения от сензорни системи, както и провеждане на синхронни измервания от наземни и аеро-космически платформи;
- изследване на енергетични и поляризационни характеристики на слънчевата и собствената радиация от природни обекти в ултравиолетовия (UV), видимия (Vis) и инфрачервения (IR) спектрални интервали;
- предварителна обработка, верификация на данни и създаване на тематични библиотеки от спектрални характеристики и изображения;
- обработка, анализ и верификация на геопространствени данни и изображения;
- създаване на информационни инфраструктури, бази данни и други.

Внедряване на добри практики и обучение:
- трансфер на космически технологии и ноу-хау с цел внедряване в наземни практики и приложения;
- предоставяне на геоинформационни услуги за земното покритие и неговото използване;
- експертна дейност за правителствени и неправителствени организации и други ведомства;
- обучение на студенти, докторанти и специализанти по предмета на дейност на СДИ-ИКИТ.

Структуртни звена в СДИ-ИКИТ
Научните и приложни дейности на секцията се извършват в следните лаборатории и проблемни групи:
• лаборатория "Спектрални и фотометрични измервания";
• лаборатория "Геоинформатика";
• проблемна група "Спектрални характеристики на природни образувания";
• проблемна група "Глобални системи за наблюдение".


Състав на секция СДИ-ИКИТ

проф. д-р Деница Борисова, ръководител секция "Системи за дистанционни изследвания"

чл.-кор. проф. д-р Георги Милев - проблемна група "Глобални системи за наблюдение" /GNSS/
проф. д-р Христо Николов
доц. д-р Румяна Кънчева - проблемна група "Спектрални характеристики на природни образувания"
доц. д-р Дойно Петков - лаборатория "Спектрални и фотометрични измервания"
доц. д-р Валентин Атанасов
гл. ас. Венцеслав Димитров - лаборатория "Геоинформатика"
ас. Бойко Ценов
ас. Георги Георгиев
ас. Томас Здравев