Европейска космическа агенция – План за европейските коопериращи държави (ESA-PECS)

Международни програми

 • Monitoring water productivity in crop production areas from food security perspectives, ESA-NRSCC, 2020 – 2023, Ръководител Лъчезар Филчев
 • Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FP-CUP), European Commission, 2020 – 2023, Ръководител Лъчезар Филчев
 • Подпомагащи дейности на Националните референтни центрове по земно покритие към Услугата за мониторинг на земната повърхност на програмата "Коперник" (CLMS) (CLMS/NRCs-LC), 2020 – 2021, Ръководител Венцеслав Димитров
 • Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в избрани държави-членки (ДЧ) (CLIMA), 2020 – 2021, Ръководител Камелия Радева
 • Cooperation Of Space NCPs as a Means to Optimise Services under Horizon 2020 plus (COSMOS2020plus), European Commission Horizon 2020 – Space, 2019 – 2020, Ръководител Дойно Петков
 • Operation of Liulin-AR spectrometer at Argentinian SABIA-MAR setellite (Liulin-AR), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 2018 – 2024, Ръководител Цветан Дачев
 • International Space Weather Initiative (ISWI), Комитет за мирно използване на космическото пространство към ООН, 2009 – , Ръководител Катя Георгиева
 • Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities in the regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing Links with GEO related initiatives towards GEOSS (GEO-CRADLE)

Фонд Научни Изследвания

ЕБР

 • Изследване на малки съставки на Земната атмосфера – Развитие на дистанционни методи за мониторинг на малки атмосферни съставки на база на наземни измервания и на наблюдения от летателни платформи, 2000 - ,Ръководител Ролф Вернер
 • Изучение влияния спорадической солнечной активности на турбулентность земной ионосферы на средних широтах с использованием радиотелескопа УРАН-4 и данных космических аппаратов, 2018 – 2021, Ръководител Боян Киров
 • Изследване на възможностите за анаеробна биодеградация на органически отпадъци на борда на космически апарати ("Бион-М", "Фотон-М" и МКС") (Биодеградация), 2017 – 2024, Ръководител Пламен Ангелов
 • Вариации на слънчевата активност и влиянието им върху процесите на взаимодействие в атмосферната плазма на средни ширини, ), 2017 – 2019, Ръководител Катя Георгиева
 • Сърфатронно ускорение на релативистки заредени частици от пакети електромагнитни вълни в космическа плазма (Сърфатрон), 2016 – 2020, Ръководител Румен Шкевов
 • Осем канален електростимулатор за лечение на исхемична болест на сърцето, 2016 – 2020, Ръководител Стоян Танев
 • Изследване на дългосрочните изменения на слънчевата активност и техните земни проявления (Геоефективност), 2015 – , Ръководител Катя Георгиева
 • Изследване в приповърхностната зона на плазмено- вълновите процеси на взаимодействие на орбитални станции (свръхголеми космически апарати) с йоносферата (шифър Обстановка) (Взаимодействие), 2015 – , Ръководител Боян Киров
 • Совместный анализ спутниковых и наземных данныхпо регистрации ультранизкочастотных электромагнитныхполей для диагостики эфектов солнечной и сейсмической актияности в околоземном космическом пространстве (ШУМАН), 2015 – , Ръководител Димитър Теодосиев
 • Исследование динамики распределения дозовых характеристик ионизирующего космического излучения в антроморфозном фантоме на МКС в рамках международного эксперимента "Матрешка-Р" (Фантом - Доза), 2015 – 2024, Ръководител Цветан Дачев
 • Изследване на биологически значими характеристики на космическото йонизиращо излъчване с използване на дозиметъра "РД3 Б3" на спътника "Бион-М"2 (РД3 Б3), 2015 – 2024, Ръководител Цветан Дачев
 • Аерокосмически регионален екологичен мониторинг на Черно Море (Монитор –ЧМ), 2012 – , Ръководител Петър Гецов
 • Связь космических лучей с йонизацией и токами проводимости в атмосфере на основе регулярных измерений на уровне Земли и модельных расчетов (Связь-Лучи), 2010 – 2024, Ръководител Петър Велинов
 • Космическая погода: источники, влияние на Землю, прогнозы (Космическо време), 2010 – 2024, Ръководител Петър Велинов
 • Медико-биологически проблеми свързани със слънчевата активност (Хелиобиология), 2010 – 2020, Ръководител Малина Йорданова
 • Modeling of cosmic ray induced ionization in the ionospheres and atmospheres of the Earth and planets, 2007 – 2024, Ръководител Петър Велинов
 • Разработване на информационни технологии и инфраструктури за целите на аерокосмическите дистанционни изследвания на Земята (Инфраструктура), 2003 – , Ръководител Христо Николов
 • Развитие на нови технологии за аерокосмически дистанционни изследвания на земната повърхност (Аерокосм-10), 2003 – , Ръководител Дойно Петков

МОН – БАН "Млади учени и докторанти"

 • Моделиране и картографиране на хлорофилно и азотно съдържание на посеви от зимна пшеница чрез многоканални сателитни изображения, 2017 – 2019, Ръководител Илина Каменова
 • Оценка на състоянието на посеви от зимна рапица в Североизточна България чрез спътникови и наземни данни, 2017 – 2019, Ръководител Десислава Ганева-Кирякова
 • Хибриден модел за определяне на прогнозен статус на екосистемните услуги в условия на променяща се природна среда с използване на дистанционни методи и ГИС, 2017 – 2019, Ръководител Даниела Аветисян
 • Диференциран подход при мониторинг на наводнения и снежна покривка на базата на аерокосмически данни в различни спектрални диапазони, 2017 – 2019, Ръководител Теменужка Спасова
 • Моделиране на възстановителните процеси на горски екосистеми след пожар на базата на ортогонализация на многоспектрални спътникови данни, 2017 – 2019, Ръководител Наталия Станкова
 • Прецизно моделиране на движението на плаващите тръстикови острови в езерото Сребърна с помощта на спътникови оптични и SAR данни през различните сезони, 2017 – 2019, Ръководител Ива Иванова
 • Изследване на радиационните условия в междупланетното пространство и в орбита около Марс в низходящата фаза на 24-и цикъл на слънчевата активност, 2017 – 2019, Ръководител Красимир Кръстев

Оперативни програми

 • Разработване на иновативен дрон с удължено полетно време и височинен обхват, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, 2018 – 2020, Ръководител Петър Гецов
 • Въвеждане на изследователски подход в обучението по астрономия, космическа физика и подготовката за олимпиади по физика и астрономия, Програма за въвеждане на съвременни методи в образованието и работа с младите таланти по ПМС 347/08.12.2016, 2017 – 2018, Ръководител Алексей Стоев